1. Những câu nói hay của Bác Hồ về việc đọc sách

Kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc đọc sách. Với Người, đọc sách không đơn thuần chỉ giải trí, giải quyết các công việc sự vụ, nâng cao hiểu biết mà còn để phục vụ cách mạng với “ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (Bác Hồ trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Dưới đây là những câu nói hay về sách của Bác Hồ được đúc kết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Đọc thêm

2. Những câu nói hay của Bác Hồ về sự đoàn kết và lòng yêu nước

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân. Điều này đã được thể hiện rõ qua những câu nói hay của Bác Hồ về đoàn kết sau.

Đọc thêm

3. Những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về sự nghiệp giáo dục và học tập

Dưới đây là những câu nói hay của Bác Hồ về giáo dục hay nhất.

Đọc thêm

3.1 Câu nói của Bác Hồ về giáo dục, nghề giáo viên trồng người

Trong xã hội, nghề giáo luôn là nghề cao quý nhất, giúp ươm mầm những ước mơ, đào tạo nhân tài - những chủ nhân tương lai của đất nước. Và những câu nói hay của Bác Hồ về nghề giáo càng cho thấy Người luôn đánh cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người thầy trong sự nghiệp “trồng người”.

Đọc thêm

3.2 Những câu nói về học tập của Bác Hồ ý nghĩa

Những câu nói hay về học tập của Bác Hồ là bài học quý giá cho lớp thế hệ sau noi theo.

Đọc thêm

4. Các câu nói của Bác Hồ về đạo đức và rèn luyện tính cách

Những câu nói hay của Bác Hồ về đạo đức, lối sống và rèn luyện tích cách có ý nghĩa rất lớn trong quần chúng nhân dân.

Đọc thêm

5. Những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về cán bộ và nhân dân

Những câu nói hay của Bác Hồ về cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ là bài học mà còn là kim chỉ nam cho hành động của lớp lớp thế hệ sau này.

Đọc thêm

6. Những câu nói của Bác về trẻ em và thanh niên

Tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng đã được thể hiện rõ qua những câu nói hay của Bác Hồ sau.

Đọc thêm

7. Những câu nói của Bác Hồ về bảo vệ môi trường

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề môi trường. Những câu nói hay của Bác Hồ về bảo vệ môi trường cho thấy, Người luôn xác định, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống và bền vững của con người.

Đọc thêm

8. Những câu nói giản dị của Bác Hồ về sống cần kiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - đã để lại cho chúng ta những bài học còn nguyên giá trị cho đến ngày nay và mãi về sau, trong đó, có những câu nói vừa giản dị vừa ý nghĩa của Bác Hồ về sống cần kiệm.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!